Posted: July 24, 2021

meta-tag

Title Tag และ Description Tag เป็น ชุด Code พื้นฐาน ที่มีหน้าที่ เป็นตัวบ่งบอกให้ Search Engine ทราบว่า หน้า หรือ URL นี้ ควรจะแสดงคำว่าอะไร ใน “หน้าการค้นหาของ Google / SERP”

Meta Title Tag และ Meta Description Tag จะถูกใส่ไว้ที่บริเวณส่วน ของชุด Code ซึ่งการใส่ จะช่วยให้ตัวเว็บไซต์มีโอกาส แสดงผลใน SERP (Search Engine Result Page) หรือใน Google ตามที่เราใส่ไว้ รวมถึงทำให้ Search Engine เข้าใจจุดประสงค์ของหน้ามากยิ่งขึ้น ซึ่งจะนำไปใช้ต่อในการจัดอันดับ

Copyright © 2022 HAPUK.