การตลาดคืออะไร ?? ความหมายของการตลาดที่รู้อาจไม่เคยรู้

  • by
  • 1 min read
การตลาด-คือ

การตลาด คือ การกระทำกิจกรรมต่างๆ ในทางธุรกิจที่มีผลให้เกิดการนำสินค้าหรือบริการจากผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภค

องค์ประกอบของการตลาด

องค์ประกอบของการตลาดแบ่งได้ด้วยกัน 4 ข้อสำคัญ ได้แก่

  1. มีสิ่งที่จะโอนเปลี่ยนกรรมสิทธิ์ คือ สินค้าหรือบริการ
  2. มีตลาด คือ ผู้ชื้อที่ต้องการซื้อสินค้าหรือบริการ
  3. มีผู้ขายสินค้าหรือบริการ
  4. มีการแลกเปลี่ยน

ความสำคัญของการตลาด

การตลาดเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน

การตลาดเป็นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าของผลิตภัณฑ์กับผู้บริโภค

การตลาดเป็นตัวผลักดันให้มีการพัฒนาปรับปรุงผลิตภัณฑ์     

การตลาดเป็นกลไกในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจ

การตลาดยังมีความสำคัญต่อระบบ เศรษฐกิจโดยตรงดังนี้

นอกจากจะมีความสำคัญต่อภาคธุรกิจแล้ว การตลาด ยังส่งเสริมภาคเศรษฐกิจดังนี้

  • ทำให้เกิดการหมุนเวียนของปัจจัยการผลิต
  • ช่วยสร้างความต้องการในสินค้าและบริการ
  • ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของเศรษฐกิจ
  • ให้เกิดการค้าระหว่างประเทศ

ส่วนประสมการตลาด Marketing Mix (4P)

ส่วนประสมการตลาด (Marketing Mix) คือ เครื่องมือหรือปัจจัยทางการตลาด เพื่อตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจแก่กลุ่มลูกค้า ประกอบด้วยส่วนประกอบ 4 ประการ หรือ 4P คือ

1. ผลิตภัณฑ์(Product)

2. ราคา (Price)

3. สถานที่จำหน่าย (Place)

4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion)

nv-author-image

HAPUK.ORG คือ "ทีมฟรีแลนซ์" ที่ให้บริการ รับทำ SEO อย่างครบวงจร ภายในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 มีจุดประสงค์เพื่อส่งต่อโอกาสให้กับผู้ประกอบการที่ต้องการเติบโตบนอินเตอร์เน็ต และไม่มีอะไรมากไปกว่านั้น